1. Rozwiązania systemowe do zliczania pasażerów i osób
  2. Ogólne warunki współpracy

Ogólne warunki współpracy

DILAX Intelcom GmbH - 05.09.2016; PDF

1 Zakres obowiązywania

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obowiązują we wszystkich transakcjach pomiędzy firmą DILAX Intelcom GmbH, adres: Alt-Moabit 96b, 10559 Berlin, Niemcy (zwanej dalej "DILAX") a jej Zleceniodawcami - niezależnie od rodzaju i zakresu usług - w ramach bieżących i przyszłych stosunków handlowych.

2 Wyłączność

2.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają wyłączną moc wiążącą. W przypadku zawarcia stosownego porozumienia ze Zleceniodawcą, ich postanowienia nie naruszają ważności odrębnych warunków handlowych firmy DILAX, zwłaszcza w odniesieniu do sprzętu, oprogramowania i usług serwisowych.

2.2 Ogólne Warunki Handlowe Zleceniodawcy nie mają zastosowania, chyba że DILAX jednoznacznie wyrazi zgodę na ich obowiązywanie. Dotyczy to również sytuacji, w których warunki umów Zleceniodawcy stanowią załącznik lub odnośnik do dokumentów umownych, a także gdy DILAX wykonuje świadczenie ze świadomością istnienia sprzecznych lub odmiennych warunków Zleceniodawcy.

3 Zawarcie umowy

3.1 O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, oferty firmy DILAX mają charakter niezobowiązujący i niewiążący. W takich przypadkach za wiążącą ofertę umowną uznaje się złożenie zamówienia przez Zleceniodawcę. Dotyczy to również specyfikacji usług, katalogów, innych specyfikacji produktów, rysunków, fotografii, ilustracji, danych eksploatacyjnych, danych technicznych, wymiarów, wagi lub dokumentów - również w formie elektronicznej - przekazanych przez DILAX Zleceniodawcy.

3.2 Złożenie zamówienia wymaga formy pisemnej (np. list, faks lub e-mail). Zobowiązanie umowne DILAX powstaje w momencie pisemnego przyjęcia zamówienia (potwierdzenie zamówienia).

3.3 Oferta traci moc wiążącą po 30 dniach od dnia jej przesłania, jeśli do tego czasu nie zostanie przyjęta lub odrzucona.

4 Treść ofert i zakres usług

4.1 Zakres świadczonych usług określa ostatnia wersja oferty włącznie z przynależnymi załącznikami oraz dokumentami I/lub uzgodnionymi zmianami w usługach. Oprócz tego stosuje się ogólnie przyjęte zasady technologii. Natomiast specyfikacje usług zawarte we wcześniejszych ofertach, koncepcjach czy innych dokumentach tracą ważność.

4.2 Zobowiązanie DILAX do wykonania usługi jest obwarowane krajowymi i międzynarodowymi ograniczeniami prawnymi, w tym przede wszystkim ograniczeniami eksportowymi. Jeśli po zawarciu umowy na skutek zarządzenia władz lub sądu bądź postanowień ustawy DILAX nie może zrealizować umowy lub może ją zrealizować jedynie na zasadniczo zmienionych, w tym zwłaszcza nieuzasadnionych ekonomicznie warunkach, DILAX ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy. Powyższe postanowienia nie naruszają pozostałych postanowień prawnych.

5 Warunki dostawy

5.1 Dostawa oryginalnie zapakowanego towaru następuje z zakładu DILAX Intelcom GmbH / Berlin / Niemcy zgodnie z warunkami Incoterms.

5.2 Termin dostawy zaczyna bieg z chwilą zawarcia umowy (z reguły w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez DILAX) po ustaleniu wszystkich szczegółów technicznych i handlowych z odpowiedzialnymi działami, jak np. przygotowanie specyfikacji warunków realizacji zamówienia (o ile ustalono w umowie), okazaniu przez Zleceniodawcę potwierdzenia wykonania konstrukcji specjalnych i/lub wpływie ustalonej zaliczki. Jeśli w trakcie realizacji umowy jej terminowe wykonanie opóźni się z winy Zleceniodawcy na skutek braku informacji, planów, specyfikacji, danych itd. lub dokonywanych w nich zmian, terminy umowne ulegają odpowiedniemu wydłużeniu. Jeśli z tego tytułu DILAX ponosi dodatkowe koszty, obowiązek ich uregulowania spoczywa na Zleceniodawcy.

5.3 Jeżeli z przyczyn niezależnych DILAX nie może dotrzymać obowiązujących terminów dostawy (niedostępność świadczenia), poinformuje o tym Zleceniodawcę i określi przewidywany nowy termin dostawy. Jeśli świadczenie - z przyczyn nie leżących po stronie DILAX - nie jest dostępne także w czasie obowiązywania nowego terminu dostawy, DILAX ma prawo całkowicie lub częściowo odstąpić od umowy, przy czym jest zobowiązany poinformować Zleceniodawcę o dalszej niedostępności świadczenia i ewentualnym odstąpieniu od umowy. W takiej sytuacji DILAX dokona zwrotu dokonanego już przez Zleceniodawcę świadczenia wzajemnego. Za przypadek niedostępności świadczenia uznaje się tu zwłaszcza niewywiązanie się z terminu dostawy przez poddostawców DILAX, o ile DILAX zawarł adekwatną transakcję hedgingową (wiążące i dokonane w odpowiednim terminie zamówienie odpowiedniej ilości towaru) i w żaden inny sposób nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru. Powyższe postanowienie nie narusza ustawowych praw do odstąpienia od umowy i wypowiedzenia umowy ani też przepisów dot. realizacji umowy w przypadku wyłączenia obowiązku wykonania świadczenia (np. na skutek obiektywnej lub subiektywnej niemożliwości spełnienia świadczenia i/lub powtórnego wykonania zobowiązania).

5.4 Przedmiot dostawy jest ubezpieczony od szkód w transporcie do standardowej kwoty jedynie po wyraźnym ustaleniu tego ze Zleceniodawcą. Na życzenie Zleceniodawcy DILAX ma obowiązek w każdej chwili poinformować go o wysokości i zakresie ochrony ubezpieczeniowej.

5.5 Jeśli przedmiot dostawy wykazuje widoczne uszkodzenia lub braki ilościowe, Zleceniodawca zobowiązany jest zaznaczyć ten fakt w trakcie dostawy na pokwitowaniu odbioru przewoźnika. Adnotacja winna dokładnie określać uszkodzenia lub braki ilościowe zgodnie z § 438 niemieckiego Kodeksu Handlowego.

6 Ceny, warunki płatności

6.1 Jeśli umowa nie stanowi inaczej, obowiązują wymienione poniżej ceny, stawki godzinowe i koszty dodatkowe. Wszystkie ceny są cenami netto wyrażonymi w EUR bez podatku VAT.

6.2 Cena ofertowa bądź umowna nie zawiera pokrywanych przez Zleceniodawcę kosztów transportu, podatków, opłat, ceł itd., jak również kosztów bankowych i kosztów urzędowych zezwoleń, jakie ewentualnie okażą się niezbędne dla Zleceniodawcy.

6.3 DILAX wykazuje liczbę przepracowanych godzin na podstawie zapisów pracowników, zaś Zleceniodawca jest zobowiązany co najmniej raz w tygodniu sprawdzić i dokonać kontrasygnaty ww. zapisów. Jeśli Zleceniodawca sprzeciwia się zatwierdzeniu przedłożonego mu wykazu godzin, DILAX może domagać się sprawdzenia prawidłowości wykazów w ciągu 10 dni roboczych. Jeśli w ciągu tego okresu Zleceniodawca nie przedstawi uzasadnionych zastrzeżeń, wykaz godzin uznaje się za zatwierdzony. Czas podróży służbowej traktowany jest jak czas pracy i jest rozliczany według obniżonej stawki godzinowej w wysokości 55,00 EUR w wymiarze maksymalnie do 12 godzin dziennie. Jeśli strony umowy zamierzają odmiennie uregulować tę kwestię, zobowiązane są podjąć w tej sprawie odrębne wyraźne postanowienia. Stawki godzinowe:

  • usługi doradztwa, badawczo-rozwojowe i inżynierskie: 105,00 EUR
  • prace instalacyjne, naprawa i serwisowanie: 74,00 EUR
  • czas podróży służbowej: 55,00 EUR

Dodatki: Pełny wymiar czasu pracy wynosi 8 godzin dziennie (r-d = roboczodzień) między godz. 9:00 a 17:00 przez pięć dni w tygodniu (poniedziałek - piątek). Jeżeli na życzenie Zleceniodawcy DILAX będzie świadczył usługi poza wymienionymi godzinami pracy, do zwykłych stawek godzinowych zostanie doliczony dodatek w wysokości 50% standardowej stawki godzinowej. Za pracę w nocy w dni robocze między godz. 19:00 a 7:00 zostanie doliczony dodatek w wysokości 50% standardowej stawki godzinowej. Za usługi wykonywane w soboty, niedziele i święta (obowiązujące w kraju związkowym Berlin) zostanie doliczony dodatek w wysokości 100% standardowej stawki godzinowej. Dodatki sumują się. Wydatki gotówkowe i koszty dodatkowe: Wszelkie wydatki gotówkowe i koszty dodatkowe oraz koszty materiałów nie są zawarte w standardowych stawkach godzinowych i dodatkach. Wszystkie diety i koszty dodatkowe poniesione w kraju i za granicą są rozliczane według rzeczywistej wysokości wydatków, jednak po stawce nie niższej niż wymienione poniżej:

  • przejazdy samochodem: 0,51 EUR za km
  • przejazdy koleją: bilet 2. klasy
  • zryczałtowane koszty wyżywienia: 65,00 EUR za dzień
  • zryczałtowane koszty noclegu: 120,00 EUR za dzień

Wszystkie stawki ryczałtowe są co roku rewaloryzowane w celu dostosowania ich do aktualnych zmian cen. Koszty podróży rozliczane są według poniesionych nakładów. Inne wydatki oraz dodatkowe lub specjalne życzenia rozliczane są wg. poniesionych nakładów.

6.4 O ile w ofercie nie ustalono inaczej, stosuje się warunki płatności opisane poniżej.

6.5 Płatności za całą dostawę należy uregulować jak poniżej:

  • 20% całości wynagrodzenia: najpóźniej w ciągu tygodnia od dnia podpisania umowy.
  • 80% całości wynagrodzenia: najpóźniej w ciągu tygodnia od dnia dostawy.

6.6 Pozostałe świadczenia są naliczane bezpośrednio po wykonaniu usługi według wynagrodzenia ustalonego w umowie lub stosownie do poniesionych nakładów, a ich uregulowanie powinno nastąpić w ciągu 14 dni kalendarzowych. DILAX ma prawo domagać się zaliczki lub przedpłaty.

6.7 W przypadku opóźnienia w płatności ze strony Zleceniodawcy, ma on obowiązek zapłaty zgodnych z ustawą odsetek za zwłokę, jednak nie mniej niż 10% rocznie. Postanowienie to nie narusza dalszych roszczeń firmy DILAX.

7 Zastrzeżenie własności

7.1 Wszelkie dostarczone przez DILAX przedmioty pozostają własnością DILAX do czasu pełnego uregulowania wszystkich - także przyszłych lub ewentualnych - roszczeń głównych i dodatkowych z tytułu dostaw. Zleceniodawca jest zobowiązany ostrożnie obchodzić się z przedmiotem dostawy do czasu przeniesienia praw własności. Zanim to nastąpi, Zleceniodawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pisemnie DILAX o zarekwirowaniu przedmiotu dostawy lub innych przypadkach naruszenia jego własności przez osoby trzecie. Jeżeli osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić DILAX kosztów sądowych i pozasądowych powództwa zgodnie z § 771 niemieckiego Kodeksu postępowania cywilnego, za stratę powstałą po stronie DILAX odpowiada Zleceniodawca, chyba, że uczynił on wszystko, co w jego mocy, aby zapobiec zarekwirowaniu przedmiotu dostawy i poinformować o tym niezwłocznie DILAX bądź brak natychmiastowej informacji nie powstał z jego winy.

7.2 Zleceniodawca nie ma prawa oddawać w zastaw osobie trzeciej zastrzeżonego towaru ani przenosić na nią prawa własności do niego jako zabezpieczenie wierzytelności. Na żądanie Zleceniodawcy DILAX zwolni go z obowiązku wniesienia na jego rzecz poręczeń majątkowych, o ile ich wartość o ponad 20% przekracza wartość zabezpieczanej wierzytelności.

8 Rękojmia

8.1 Podstawę rękojmi z tytułu wad stanowią ustalone w umowie specyfikacje (porozumienie w sprawie jakości). Za porozumienie w sprawie jakości uznaje się wszystkie specyfikacje produktów będące przedmiotem danej umowy. DILAX nie ponosi odpowiedzialności za publiczne wypowiedzi innych producentów lub osób trzecich (np. wypowiedzi reklamowe).

8.2 Jeśli Zleceniodawca ma status kupca (prowadzi działalność handlową), jego roszczenia z tytułu wad wymagają, aby dopełnił wszelkich istniejących ustawowych obowiązków kontroli i powiadomienia o wadzie (§§ 377, 381 niemieckiego Kodeksu Handlowego). Jeżeli w trakcie kontroli lub w późniejszym okresie stwierdzona zostaje wada, należy DILAX niezwłocznie powiadomić o tym na piśmie. Za złożone niezwłocznie uznaje się zawiadomienie otrzymane przez DILAX w ciągu dwóch tygodni od chwili stwierdzenia wady.

8.3 Niezależnie od obowiązku kontroli i powiadomienia o wadzie Zleceniodawca jest zobowiązany - nawet jeśli nie jest kupcem (nie prowadzi działalności handlowej) - w ciągu dwóch tygodni od dnia dostawy złożyć pisemne zawiadomienie o ewidentnych wadach i brakach (dotyczy to także informacji o błędnej i niepełnej dostawie).

8.4 Rękojmia z tytułu wad zostaje wyłączona w przypadku: (i) uszkodzeń spowodowanych niedbalstwem, nieprofesjonalnym użytkowaniem, brakiem pielęgnacji, niewłaściwym składowaniem lub wypadkiem, (ii) otwarcia obudowy, prób naprawy, napraw, konserwacji lub modyfikacji przedmiotu dostawy, których nie przeprowadził ani DILAX ani też autoryzowane podmioty trzecie, (iii) instalacji produktów obcego pochodzenia, nieudostępnionych przez DILAX, (iv) użycia części zamiennych lub materiałów eksploatacyjnych innych niż wyprodukowane lub udostępnione przez DILAX, (v) używania dostarczonego produktu przez niewyszkolonych użytkowników oraz (vi) nieprzestrzegania terminów konserwacji określonych w podręczniku bądź instrukcji użytkowania. Wyłączenie nie ma zastosowania, jeśli Zleceniodawca dowiedzie, ze opisane wyżej czynności nie spowodowały lub nie przyczyniły się do powstania wady.

8.5 Okres rękojmi wynosi 18 miesięcy od dnia uruchomienia systemu, maksymalnie jednak 24 miesiące od dnia przekazania przedmiotu dostawy.

8.6 Rękojmia realizowana jest w drodze bezpłatnej dostawy zastępczej albo usunięcia wadliwego elementu, wg uznania DILAX. Wszelkie usługi demontażu i montażu części zamiennych/ naprawionych w siedzibie klienta nie stanowią składowej ponownego wykonania zobowiązania.

8.7 Jeśli dostawa zastępcza lub naprawa danej wady nie powiodła się, Zleceniodawcy przysługują roszczenia prawne z tego tytułu. Roszczeń o odszkodowanie można dochodzić jedynie w zakresie określonym w punkcie 11. O niepowodzeniu naprawy można mówić z reguły dopiero wówczas, gdy kilka prób naprawy danej wady - mimo upływu stosownego, wyznaczonego przez Zleceniodawcę terminu - nie doprowadziło do jej usunięcia.

9 Odpowiedzialność

9.1 DILAX odpowiada w sposób nieograniczony stosownie do zapisów ustawowych za szkody Zleceniodawcy spowodowane umyślnym lub niedbałym działaniem DILAX lub osób wykonujących zobowiązanie w jego imieniu, a także za szkody osobowe oraz szkody wymienione w niemieckiej Ustawie o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.

9.2 W pozostałym zakresie odpowiedzialność cywilna DILAX z tytułu roszczeń odszkodowawczych - niezależnie od ich podstawy prawnej - jest ograniczona stosownie do poniższych ustaleń, o ile ustanowiona przez DILAX gwarancja nie stanowi inaczej: Za szkody powstałe na skutek niewielkiego zaniedbania DILAX ponosi odpowiedzialność jedynie wówczas, jeśli polegają one na naruszeniu istotnych zobowiązań umownych (obowiązków kardynalnych). Obowiązki kardynalne to zobowiązania umowne, których spełnienie jest warunkiem koniecznym rzetelnego wykonania umowy i przedmiotem zaufania Zleceniodawcy. Jeśli DILAX zgodnie z powyższym ponosi odpowiedzialność za niewielkie zaniedbanie, odpowiedzialność ta ogranicza się do typowych przewidywalnych szkód. Odpowiedzialność cywilna DILAX za utratę danych i/lub programów spowodowaną niewielkim zaniedbaniem ogranicza się do standardowych nakładów celem ich odzyskania, jakie byłyby konieczne w przypadku regularnego i odpowiedniego zabezpieczania danych przez Zleceniodawcę. Odpowiedzialność DILAX za szkody z tytułu zwłoki spowodowane niewielkim zaniedbaniem ogranicza się do typowych przewidywalnych szkód.

9.3 Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio także do obowiązku odszkodowawczego z tyt. wydatków nieuzasadnionych (§ 284 niem. Kodeksu cywilnego).

9.4 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności obowiązują także wobec osób wykonujących zobowiązanie w imieniu DILAX.

10 Przedawnienie

10.1 Ogólny okres przedawnienia roszczeń z tytułu wad fizycznych i prawnych wynosi jeden rok.

10.2 Powyższe nie narusza - o ile znajdują zastosowanie - ustawowych odrębnych uregulowań odnoszących się do wad związanych z obiektami budowlanymi (§§ 438 ust. 1 nr 2, 634a ust. 1 nr 2 niem. Kodeksu cywilnego), roszczeń z tytułu praw do rzeczy osób trzecich (§ 438 ust. 1 nr 1 niemieckiego Kodeksu cywilnego) oraz związanych z działaniem podstępnym (§§ 438, 634a ust. 3 niemieckiego Kodeksu cywilnego), a także praw do roszczeń zwrotnych przeciw dostawcy w przypadku dostawy końcowej do użytkownika (§ 479 niemieckiego Kodeksu cywilnego).

10.3 Powyższe okresy przedawnień stosuje się również wobec umownych i pozaumownych roszczeń odszkodowawczych Zleceniodawcy z tytułu wady produktu, chyba że zastosowanie standardowego, przewidzianego ustawowo okresu przedawnienia (§§ 195, 199 niem. Kodeksu cywilnego) prowadziłoby w konkretnym przypadku do skrócenia okresu przedawnienia lub gdy zachodzi przypadek opisany w punkcie 11.1.

11 Zabezpieczenie wynagrodzenia i licencji

11.1 W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu wynagrodzenia za świadczone usługi DILAX ma prawo zainstalować na sprzęcie Zleceniodawcy techniczne zabezpieczenia oraz oprogramowanie, które umożliwia dokumentowanie rodzaju i zakresu świadczonych usług.

11.2 DILAX jest uprawniony do zastosowania środków technicznych w celu zapewnienia korzystania z oprogramowania zgodnie z umową. Do środków tych zalicza się klucze dostępu, ograniczone czasowo kody zabezpieczeń oraz inne środki zabezpieczające pozwalające - zgodnie z aktualnym stanem techniki - eliminować przypadki naruszania licencji.

12 Poufność

12.1 Strony umowy zobowiązują się do traktowania poufnych informacji drugiej strony z całkowitą poufnością i dołożenia wszelkich starań, aby nie znalazły się one w posiadaniu nieuprawnionych osób trzecich.

12.2 Strony umowy zobowiązują się ponadto do niewykorzystywania poufnych informacji bez wyraźnej uprzedniej zgody drugiej strony, zwłaszcza do celów własnych lub w interesie powiązanych firm.

12.3 Strony umowy zobowiązują się ujawniać poufne informacje wyłącznie tym pracownikom, wybranym osobom z zewnątrz (np. doradcom) oraz członkom własnych gremiów, którzy muszą mieć do nich dostęp celem nawiązania i utrzymania planowanych i/lub bieżących stosunków handlowych, a którzy zostali przez strony umowy wyraźnie poinformowani o poufności informacji i do takiej poufności zobowiązani. Zapisany w podpunkcie 1 obowiązek zachowania poufności uzyskanych informacji obejmuje w szczególności zobowiązanie do niewykorzystywania - samodzielnie lub przez osoby trzecie - informacji poufnych w celach konkurencyjnych.

12.4 Informacje poufne w rozumieniu niniejszych postanowień to przede wszystkim wszelka wiedza dotycząca okoliczności lub procesów biznesowych, wyników finansowych, know-how lub danych osobowych, czyli szczególnie informacje związane z wewnętrznymi poufnymi sprawami firmy, ale nie tylko, o charakterze technicznym, finansowym, organizacyjnym lub innej natury, przekazane przez drugą stronę umowy lub pozyskane w inny sposób. Do grupy tej zalicza się m.in. informacje natury technicznej, z zakresu prac badawczo-rozwojowych, dot. koncepcji i strategii przedsiębiorstwa, zakupów, marketingu, administracji, kadr, planowania, finansów i rachunkowości, kalkulacje wewnętrzne, plany, doświadczenie, wiedzę, procesy, konstrukcje i dokumenty, a także wszelkie inne dane postrzegane jako poufne lub jako wewnętrzny know-how, niezależnie od formy informacji (materialna/ niematerialna). W razie wątpliwości przekazane informacje należy traktować jako poufne.

12.5 Jako poufne nie powinny być traktowane informacje, które były znane otrzymującej je stronie umowy przed zawarciem niniejszego porozumienia, były lub stały się powszechnie znane przed zawarciem niniejszego porozumienia, stały się powszechnie znane po zawarciu umowy, lecz nie z winy otrzymującej je strony, zostały samodzielnie rozwinięte lub opracowane przez otrzymującą je stronę umowy bez korzystania z poufnych informacji, bądź też były lub są pisemnie udostępnione do publikacji lub dalszego wykorzystania przez ujawniającą je stronę umowy.

12.6 Powyższe postanowienia nie naruszają postanowień kolejnych porozumień o poufności, zawartych pomiędzy stronami umowy.

12.7 Obowiązek poufności obowiązuje przez pięć (5) lat od momentu pełnego wykonania umowy wzgl. otrzymania ostatniej poufnej informacji - zależnie od tego, który warunek miał miejsce później.

13 Dokumentacja pisemna

13.1 Jeśli w formie pisemnej lub innej formie materialnej stronie umowy przekazana zostanie dokumentacja zawierająca treści lub informacje poufne, ich powielanie jest dozwolone wyłącznie w celu realizacji planowanej i/lub istniejącej współpracy.

13.2 Wszelkie poufne informacje i dokumentację przekazaną jednej ze stron umowy przez partnera, należy niezwłocznie zwrócić lub za zgodą drugiej strony zniszczyć, jeżeli (a) jedna ze stron umowy nie działa na rzecz sfinalizowania współpracy, (b) jedna ze stron umowy złożyła ofertę, której druga strona ostatecznie nie przyjęła lub (c) jedna ze stron umowy została do tego pisemnie wezwana, chyba że dokumentacja jest niezbędna do realizacji bieżącej umowy.

14 Prawo stosowane, miejsce wykonania i właściwość sądu

14.1 Stosunek umowny między DILAX a Zleceniodawcą, a także wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej umowy, podlegają prawu niemieckiemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Miejscem wykonania umowy jest siedziba DILAX.

14.2 O ile ustawowo nie wyznaczono innej wyłącznej właściwości miejscowej sądu, dla wszelkich obecnych i przyszłych roszczeń wynikających ze stosunków handlowych z kupcami, osobami prawnymi prawa publicznego lub wyodrębnionym majątkiem publiczno-prawnym, sądem właściwym jest sąd siedziby DILAX. Zasada ta obowiązuje również w sytuacji, gdy Zleceniodawca nie posiada ogólnej właściwości sądu w kraju zamieszkania, po podpisaniu umowy przeniósł miejsce zamieszkania lub zwyczajowe miejsce pobytu poza granice kraju bądź też jego miejsce zamieszkania lub zwyczajowe miejsce pobytu w chwili wniesienia powództwa nie jest znane. DILAX ma jednak również prawo skarżyć Zleceniodawcę w sądzie właściwym dla jego miejsca zamieszkania.

15 Postanowienia końcowe

15.1 Nie istnieją dodatkowe ustne porozumienia umowne. Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. Dotyczy to również uchylenia klauzuli zastrzegającej zachowanie formy pisemnej.

15.2 Jeśli poszczególne postanowienia umowy okażą się nieważne, wówczas zostaną one zastąpione przez skuteczne postanowienia najbardziej zbliżone do celu ekonomicznego wynikającego z całości postanowień stosunku umownego. Dotyczy to również wszystkich ewentualnych oświadczeń dodatkowych, zmieniających i uzupełniających treść umowy a także przypadku, gdy w zawartej umowie występują luki. Zasada ta nie obowiązuje w sytuacji, gdy przedmiotowe postanowienie dotyczy ogólnego warunku umowy.

PDF do pobrania: Ogólne warunki współpracy

corporate building, ©Fotolia/chaya1

Jesteśmy do usług

Towarzyszymy naszym klientom od fazy doradztwa i opracowania oferty aż po obsługę kompletnych systemów. Nasz zespół, działający w sześciu ośrodkach, oferuje kompetentną obsługę – na całym świecie.

Dilax Locations Worldmap